Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

 

The rotary-dual technique of the total skin electron irradiation

T. Piotrowski
p. 239-239

Rola dozymetrii in vivo w nowoczesnej radioterapii

W. Bulski, J. Rostkowska, M. Kania
p. 239-239

Evaluation of set-up deviations during the irradiation of patients suffering from breast cancer treated with two different techniques

P.F. Kukołowicz , A. Dąbrowski , P. Gut , L. Chmielewski , A. Wieczorek , P.Kędzierawski
p. 240-240

Radiochemioterapia przedoperacyjna i wyciêcie miejscowe jako alternatywadla amputacji u chorych z promienioczułym rakiem odbytnicy: doświadczenia wstępne

K. Bujko, M.P. Nowacki, J. Olędzki, M. Grudzień-Kowalska
p. 240-241

Czynniki wpływające na rozkład dawki od liniowych źródeł P-32 stosowanych w brachyterapii naczyń wieńcowych

S. Pszona , W. Bulski , C. Kępka , A. Witkowski , K. Wincel , B. Zaręba , M. Kawczyńska , D. Garmol
p. 241-241

Porównanie wczesnych odczynów popromiennych wg skali RTOG w radioterapii raka gruczołu krokowego u chorych leczonych metodą IMRT oraz 3D CRT

J. Łuniewska-Bury , M. Klonowicz , M. Spych , Ł. Wieczorkowski , J. Fijuth
p. 241-242

Technika konformalnej radioterapii i kontrola dawek w zaawansowanym miejscowo raku szyjki macicy

M. Rusiecka, D. Oborska-Kumaszyńska, B. Izmajłowicz, E. Pater, B. Słocka, J. Dryl, K. Bojanowska, Z. Mazur
p. 242-243

Czy brachyterapia PDR zastąpi brachyterapię LDR?

J. Skowronek
p. 243-243

Rola radioterapii w nowotworach wieku dziecięcego

A. Skowrońska-Gardas
p. 244-244

Fluktuacje stężeń VEGF A w trakcie radioterapii u chorych na nowotwory gardła i krtani

I. Gisterek, P. Sedlaczek, J. Kornafel, A. Harłozińska-Szmyrka
p. 244-245

Brachyterapia HDR złośliwych glejaków: ocena wartości predykcyjnej parametru objętości i powierzchni guza

A. Lebioda, R. Makarewicz, R. Kabacińska, J. Furtak
p. 245-245

Objawy uboczne radykalnego leczenia radioterapią raka stercza:ocena 4-letnich doświadczeń

P. Milecki, Z. Kwias
p. 245-246

Wyniki leczenia i czynniki prognostyczne u chorych na miejscowo zaawansowanego raka stercza leczonych napromienianiem

J. Nowak-Sadzikowska, J. Pszon, B. Gliński
p. 246-246

Śródtkankowa brachyterapia HDR wspomagana hipertermią 500 kHz w leczeniu wczesnych nawrotów miejscowych raka szyjki i trzonu macicy w polu uprzednio napromienianym - wyniki wstępne

N. Piotrkowicz, J. Zieliński, P. Dębicki, J. Jońska
p. 246-247

Miejscowo-regionalne wyleczenie znamiennie wydłuża czas do wystąpienia odległych przerzutów u chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi

W. Rogowski, A. Badzio, R. Dziadziuszko , J. Mądrzak, M. Wełnicka-Jaskiewicz, Peter Barrett-Lee, J. Jassem
p. 247-247

Wyniki leczenia skojarzonego chorych na nowotwory jamy ustnejw materiale Zespołu Narządowego Nowotworów Głowy i Szyi Instytutu Onkologii w Gliwicach

W. Sąsiadek, M. Goleń, M. Hutnik, A. Wygoda, T. Rutkowski, B. Pilecki, M. Syguła, W. Przeorek, C. Szymczyk, A. Maciejewski, J. Wierzgoń, K. Składowski
p. 248-248

Kształcenie techników radioterapii na studiach licencjackich i magisterskich

J. Malicki
p. 249-249

Ocena wpływu napięcia mięśni na obszar napromienianych tkanek regionu miednicy

P. Czuchraniuk, K. Bujko, P. Kukołowicz, L. Kępka, A. Chwesiuk, A. Żółciak-Siwińska
p. 249-249

IMRT; nowy standard leczenia i weryfikacji w radioterapii

B. Smolińska, A. Grządziel, R. Rutkowski, I. Bereza
p. 250-250

Analiza zaburzeń krzepnięcia u chorych na nowotwory narządów głowy i szyi leczonych napromienianiem lub metodą skojarzoną

B. Jagielska, W. Rolski, G. Sobczyk, A. Kawecki, E. Kraszewska
p. 250-251

Zmiany w obrębie subpopulacji limfocytów krwi obwodowej pacjentek z rakiem piersi po uzupełniającej radioterapii

E. Nowakowska, M. Kubaszewska, J. Skowronek
p. 251-251

Rola radioterapii jako leczenia samodzielnego i skojarzonego oraz wpływu wybranych sposobów frakcjonowania dawki promieniowaniau chorych na zaawansowanego raka części nosowej i ustnej gardła

M. Syguła, K. Składowski, B. Pilecki, A. Wygoda, M. Hutnik, W. Sąsiadek
p. 252-252

Wstępna ocena leczenia skojarzonego (sobotnio-niedzielnej chemioterapii)

L. Szatkowska, A.Brzozowska, G. Rusinek, B.Winkler, M. Mazurkiewicz, G. Baka
p. 252-253

Kształcenie techników radioterapii w krajach Unii Europejskiej - nowe projekty

M. Bogusz-Osawa, J. Malicki
p. 253-253

Zastosowanie radiochirurgii stereotaktycznej w oponiakach wewnątrzczaszkowych

K. Galwas, R.Tarnawski
p. 255-255

Wpływ teleradioterapii konformalnej na obniżenie dawek w narządach zdrowych u chorych z zaawansowanym rakiem szyjki macicy

A. Roszak, A. Skrobała, H. Włodarczyk, J. Malicki, E. Cikowska-Woźniak
p. 256-256

Ocena wyników leczenia skojarzonego chorych na nowotwory ślinianek

A. Idasiak, S. Blamek, E. Wolny, R.Tarnawski
p. 256-257

Radioterapia u chorych z wszczepionym rozrusznikiem serca lub kardiowerterem - defibrylatorem; aspekty praktyczne

B. Wysocka, D. Wrona, J. Jassem
p. 257-257

Zastosowanie techniki ćwierćwiązek z użyciem jednego izocentrum w radioterapii chorych na raka piersi

H. Urbańczyk , R. Tarnawski , J.Wydmański , L. Hawrylewicz , L. Misztal
p. 258-258

Wartość wybranych, klinicznych czynników prognostycznych w radykalnej radioterapii chorych na raka pęcherza moczowego

W. Majewski
p. 258-258

Ocena skuteczności hipofrakcjonowanej, pooperacyjnej radioterapii u chorych na niskozróżnicowane glejaki mózgu

L. Czopkiewicz, M. Pamucka, K. Składowski
p. 259-259

Porównanie standardowego (20 Gy/5x) i hypofrakcjonowanego (16 Gy/2x) paliatywnego napromieniania chorych na nieoperacyjnego, niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP): końcowe wyniki wieloośrodkowego badania randomizowanego

E. Senkus-Konefka , R. Dziadziuszko, E. Bednaruk-Młyński, A. Pliszka, J. Kubrak, A. Lewandowska
p. 259-260

Radykalna radioterapia chorych na raka pęcherza moczowego w stopniu T2-T4

E. Bednaruk-Młyński, R. Zaucha, A. Kobierska, J. Jassem
p. 260-260

Porównanie dwóch metod uzupełniającego leczenia raka odbytnicy: przedoperacyjnej, hipofrakcjonowanej teleradioterapii i pooperacyjnej radioterapii frakcjonowanej konwencjonalnie

M. Grzela, R. Makarewicz, W. Windorbska
p. 261-261

Porównanie dwóch metod uzupełniającego leczenia raka odbytnicy: przedoperacyjnej, hipofrakcjonowanej teleradioterapii i pooperacyjnej radioterapii frakcjonowanej konwencjonalnie

M. Grzela, R. Makarewicz, W. Windorbska
p. 261-261

Wyniki leczenia napromienianiem techniką manchesterską u chorych z rakiem krtani

Z. Laskus, Z. Szutkowski
p. 261-262

Rola IMRT w redukcji dawki promieniowania w odbytnicy w trakcie radykalnej radioterapii raka prostaty

E. Ziółkowska , T. Morgaś, J. Reszke, W. Windorbska, B. Drzewiecka, R. Makarewicz
p. 262-262

Wyniki leczenia nerwiaków nerwu słuchowego metodą radiochirurgii stereotaktycznej

S. Blamek, K. Ficek, A. Idasiak, E. Wolny, L. Miszczyk, R. Tarnawski
p. 263-263

Pooperacyjna radioterapia po radykalnej prostatektomii: wstępna ocena metody leczenia

P. Milecki, Z. Kwias
p. 263-264

Napromienianie całego ciała dawek 5 Gy w chorobach rozrostowych układu krwionośnego

G. Kosicka, J. Malicki
p. 264-264

Wyniki leczenia zaawansowanego raka szyjki macicy w aspekcie zastosowanych technik radioterapii

R. Krynicki, P. Raczyński, B. Lindner, J. Jońska, J. Staniaszek, G. Panek, K. Gawrychowski
p. 265-265

Zastosowanie radioterapii konformalnej 3-D w leczeniu dzieci z wysokozróżnicowanymi nowotworami OUN

A. Skowrońska-Gardas, M. Chojnacka, K. Pędziwiatr
p. 265-266

Boost stereotaktyczny w leczeniu mięsaków tkanek miękkich oczodołu u dzieci

K. Ficek, S. Blamek, K. Ślosarek, L. Miszczyk
p. 266-266

Wpływ wypełnienia pęcherza moczowego na położenie prostaty i konsekwencje kliniczne dla efektów leczenia promieniowaniem jonizującym chorych na raka gruczołu krokowego

M. Zarzycka, E. Ziółkowska, T. Morgaś , W. Windorbska, B. Drzewiecka, M. Stusińska
p. 267-267

Przyczyny wcześniejszego zakończenia leczenia z powodu odczynu popromiennego lub powikłań w trakcie radioterapii u pacjentów napromienianych radykalnie

W. Windorbska, M. Zarzycka, J. Armatys-Sowa
p. 267-268

Przyczyny wprowadzonej przerwy w trakcie radioterapii u pacjentów napromienianych radykalnie

M. Zarzycka, W. Windorbska, J. Armatys-Sowa
p. 268-268

Terminowość w procesie radioterapii

E. Karolak, M. Bogusz-Osawa
p. 269-269

Brachyterapia „Real time”- technika pozwalająca na zminimalizowanie błędu geograficznego w czasie aplikacji u chorych z rakiem prostaty

J. Bystrzycka, B. Białas, K. Ślosarek, M. Fijałkowski
p. 270-270

Zastosowanie aplikatorów indywidualnych w brachyterapii kontaktowej

E. Mazur, I. Wesołowska, M. Mych
p. 270-270

Analiza parametrów fizycznych brachyterapii - czy boost śródtkankowy zwiększa ryzyko zwłóknienia w raku piersi?

A. Wronczewska, R. Makarewicz, R. Kabacińska, A. Zuchora
p. 271-271

Ocena skuteczności brachyterapii HDR w zaawansowanym raku płuca

B. Jochymek, J. Gawełko, W. Piekorz, J. Krypel, R. Kwiatkowski
p. 271-271

Chorzy na nowotwory nieginekologiczne leczeni metodami brachyterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii

J. Skowronek, K. Adamska
p. 272-272

Brachyterapia HDR raka skóry - rozsądna alternatywa leczenia chirurgicznego i teleterapii

J. Skowronek, K. Adamska, D. Jezierska, M. Kubaszewska, G. Zwierzchowski, M. Dymnicka
p. 272-273

Wyniki leczenia raka wargi metodą brachyterapii śródtkankowej HDR

A. Lebioda, R. Makarewicz, J. Terlikiewicz, A. Wronczewska
p. 273-273

Radioterapia konwencjonalna X-220kV oraz brachyterapia HDR Ir 192 jako metody leczenia raka skóry

K. Trela, I. Wziętek, B. Białas
p. 273-274

Palliative effectiveness and tolerance of endobronchial HDR brachytherapy in patients with lung cancer -the preliminary experience of Oncology Centre in Gliwice, Department of Brachytherapy

M. Gawkowska-Suwińska, B. Białas, M. Fijałkowski, R. Gawlik, A. Zajusz, R. Suwiński, K. Behrent, T. Rutkowski, D. Syguła, G. Plewicki
p. 274-275

Brachytherapy HDR in interoperative breast cancer treatment

J. Hammer, M. Jurczyk, S. Sajdak, P. Jankowski, M. Pisarska
p. 275-275

Wpływ wydłużenia przerwy między impulsami brachyterapii PDR na wartości dawek promieniowania w narządach krytycznych

J. Skowronek
p. 275-276

Analiza powikłań wczesnych oraz tolerancji leczenia u chorych leczonych metodą brachyterapii PDR

J. Skowronek
p. 276-276

Analiza funkcjonalności brachyterapii PDR od strony technicznej

J. Skowronek
p. 277-277

Brachyterapia pulsacyjna (BT PDR) z zastosowaniem aplikatorów Normana Simona chorych na raka trzonu macicy nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego

J. Komorniczak, T. Sawicki, K. Serkies, J. Jassem
p. 277-278

Okołooperacyjna brachyterapia pulsacyjna (BT PDR) jako metoda podwyższenia dawki na lożę po guzie u chorych na raka piersi leczonych z zachowaniem narządu

K. Serkies, T. Sawicki, M. Raczkowska-Muraszko, D. Dobaczewska, J. Jaśkiewicz, J. Jassem
p. 278-278

Zastosowanie indywidualnych aplikatorów w brachyterapii pulsacyjnej nowotworów regionu głowy i szyi

A. Ziemlewski, T. Sawicki, K. Serkies, J. Zienkiewicz, J. Jassem
p. 278-279

Wpływ liczby aplikatorów Normana-Simona (NS) na rozkład dawki u chorych na raka trzonu macicy otrzymujących pulsacyjną brachyterapię (PDR BT)

Z. Tarnawska, K. Serkies, J. Jassem
p. 279-279

Analiza wyników powtórnego napromieniania chorych ze wznową raka części nosowej gardła przy zastosowaniu brachyterapii HDR

J. Terlikiewicz, A. Lebioda, A. Zuchora, R. Kabacińska
p. 280-280

Brachyterapia HDR w leczeniu wznowy raka krtani w obrębie tracheostomy - opis przypadku

R. Kwiatkowski, J.Gawełko, T.Gierek, J. Paluch
p. 280-281

Kontrola jakości i indywidualna optymalizacja warunków leczenia w brachyterapii pulsacyjnej aparatem microSelectron PDR

A. Kołodziejczyk, E. Góra, R. Barańczyk, D. Miszczak, B. Rozwadowska-Bogusz, J. Lesiak, M. Waligórski
p. 281-281

Kontrola radioterapii techniką zdjęć portalowych dla chorych na raka odbytnicy

E. Wolny, A. Idasiak, S. Blamek, J. Wydmański
p. 281-282

Standaryzacja procedury radioterapii

E. Karolak, J. Malicki, G. Stryczyńska, M. Matecka-Nowak, M. Kubaszewska, K. Adamska, G. Kosicka, E. Cikowska-Woźniak, A. Roszak, M. Bogusz-Osawa, A. Skrobała, M. Litoborski, A. Machtyl, M. Kędzia-Tylman
p. 282-283

Zgoda pacjenta na leczenie z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w Wielkopolskim Centrum Onkologii

M. Bogusz-Osawa, P. Milecki, T. Osawa
p. 283-283

System zarządzania i weryfikacji lantis jako podstawa organizacji zakładu radioterapii

A. Radkowski, R. Mężykowski, R. Żerański, J. Minczewska, E.Cieślak, E. Wasilewska-Teśluk
p. 284-284

Rola technika planującego w napromienianiu TBI

S. Bacia, J. Halemba, L. Misztal
p. 284-284

Wielkopolskie Centrum Onkologii - jakość i bezpieczeństwo w radioterapii

M. Sikorska, G. Kapica, M. Kędzia-Tylman
p. 285-285

Pozycjonowanie i unieruchamianie pacjentów w radioterapii

M. Kuta, D. Wilk
p. 285-285

Ocena interpretacji wybranych terminów stosowanych w radioterapii onkologicznej na przykładzie grupy techników radioterapii

A. Machtyl, P. Milecki, I. Machtyl, P. Puczkarski
p. 286-286

Poprawa jakości radioterapii poprzez kontrolę portalową w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

M. Kubiak, M. Grzela, K. Majewska, T. Morgaś
p. 286-287

Kliny dynamiczne, dozymetria i kontrola jakości

K. Chełmiński, W. Bulski, J. Rostkowska, M. Kania
p. 287-287

Trendy czasowe odtwarzalności ułożenia pacjentów leczonych z powodu nowotworów piersi po mastektomii, ginekologicznych i prostaty

A. Dąbrowski, P. F. Kukołowicz, N. Paczkowski
p. 287-288

Ocena precyzji radioterapii w regionie głowy i szyi w oparciu o pomiary błędów ułożenia

G. Woźniak
p. 288-288

Porównanie właściwości dozymetrycznych systemów Portal Vision LC250 i aS500

B. Woźniak, M. Ganowicz, A. Bekman
p. 288-289

Monitorowanie i pomiary elementarną częścią Systemu Zarządzania Jakością w radioterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii

M. Bogusz-Osawa, J. Malicki, J. Kierzkowski
p. 289-289

Monitorowanie i pomiary elementarną częścią Systemu Zarządzania Jakością w radioterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii

M. Bogusz-Osawa, J. Malicki, J. Kierzkowski
p. 289-289

Dozymetria in vivo asymetrycznych wiązek promieniowania X stosowanych w napromienianiu nowotworów regionu głowy i szyi

R. Mężykowski, R. Żerański, P. Szczęsny, J. Minczewska
p. 290-290

Dopuszczenie do praktyki klinicznej klinów wirtualnych dla akceleratorów Primus firmy Siemens

R. Mężykowski, R. Żerański, J. Minczewska
p. 290-291

Porównanie technik boostu klasycznego i jednoczasowego na podstawie „zysku terapeutycznego”

K. Ślosarek, A. Zajusz
p. 291-291

Time trend of setup deviations during irradiation of patients with breast, prostate and gynecologic cancers

A. Dąbrowski, P. F. Kukołowicz, N. Paczkowski
p. 291-291

Ocena stabilności parametrów dozymetrycznych systemu do radioterapii śródoperacyjnej PRS-400

A. Orlef, Z. Maniakowski, A. Bekman, J. Wydmański
p. 292-292

Are standard quality parameters useful in comparison of conventional and IMSRT plans?

A. Grządziel, G. Anca-Ligia, P. Kneschaurek
p. 293-293

Planowanie IMRT u pacjentów z rakiem w obrębie głowy i szyi, przy użyciu systemu planowania leczenia KonRad

B. Selerski, A. Wieczorek, T. Kuszewski, P. Kukołowicz
p. 293-294

Zastosowanie detektorów typu MOSFET do pomiarów dawki w odbytnicy u pacjentów leczonych metodą brachyterapii HDR z powodu nowotworu prostaty

J. Wittych, J. Miedzińska
p. 294-294

Detektory MOSFET jako narzędzie do weryfikowania dawek terapeutycznych wiązek elektronów w radioterapii

M. Dybek, W. Łobodziec, A. Kawa-Iwanicka, T. Iwanicki
p. 295-295

Protokół kontroli jakości symulatorów terapeutycznych

S. Zielińska- Dąbrowska, W. Skrzyński, P. F. Kukołowicz
p. 295-295

Weryfikacja rozkładu dawki IMRT za pomocą matrycy półprzewodnikowej IMRTLog

K. Lis, M. Wachowicz, P. Kukołowicz
p. 296-296

Równoważna Dawka Jednorodna (EUD) jako dawka efektywna w radioterapii - porównanie rozkładu dawki promieniowania w teleterapii i brachyterapii

R. Kabacińska, T. Morgaś, A. Zuchora, R. Makarewicz, B. Drzewiecka
p. 296-297

Próby wykorzystania pozytonowej tomografii emisyjnej PET-CTdo planowania brachyterapii stereotaktycznej mózgu

A. Zuchora, A. Wronczewska, R. Kabacińska, J. Szefer
p. 297-297

Zapewnienie jakości w technice dIMRT w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

T. Morgaś, B. Drzewiecka, J. Winiecki, K Majewska
p. 297-298

Ocena dokładności obliczeń rozkładów dawki realizowanych przez systemy planowania leczenia Cadplan i Theraplan dla wiązki elektronowej

R. Barańczyk, S. Hyödynmaa, J. Eskola, J. Lesiak, B. Rozwadowska-Bogusz, A. Kołodziejczyk, M. Waligórski
p. 298-298

Porównanie wyników badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego z pozytonową emisyjną tomografią w ocenie wyników leczenia ziarnicy złośliwej

E. Błaszczyk, B. Bobek Billewicz, W. Windorbska, P. Błaszczyk
p. 298-299

Zastosowanie pozytonowej emisyjnej tomografii w ocenie wyników leczenia ziarnicy złośliwej w materiale Centrum Onkologii w Bydgoszczy

P .Błaszczyk, W. Windorbska, E. Błaszczyk, P. Szymański
p. 299-299

Analiza wyników leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

A. Partyka, W. Windorbska, G. Kulińska
p. 299-300

Stosowanie G-CSF w trakcie chemioradioterapii - ocena bezpieczeństwa

S. Nawrocki, A. Karczmarczyk
p. 300-300

Czerniak złośliwy nosowej części gardła leczony samodzielnie radioterapią z całkowitą regresją, opis przypadku

S. Nawrocki, A. Radkowski, M. Górzyński
p. 301-301

Brachyterapia HDR w leczeniu wznowy raka szyjki macicy - prezentacja przypadku

R. Kwiatkowski, J. Gawełko
p. 301-302

Hipertermia - obiecująca perspektywa?

G. Owczarek
p. 302-302

Porównanie skuteczności chemioterapii i radioterapii w leczeniu uzupełniającym u chorych na raka jajnika leczonych operacyjnie, doświadczenia własne

L. Marciniak, J. Tujakowski
p. 303-303

Radioterapia skojarzona jednoczasowa z dotętniczą wysokodawkową chemioterapią w nieoperacyjnym raku głowy i szyi (RADPLAT): ocena metody leczenia

P. Milecki, P. Tomczak, W. Golusiński
p. 303-304

Przerzut do móżdżku w przebiegu raka jajnika - opis przypadku

J. Urbański, A. Mucha-Małecka, B. Gliński
p. 304-304

Wielopostaciowy żółtako-gwiaździak - opis przypadku

A. Mucha-Małecka, J. Urbański, B.Gliński
p. 304-305

Przyzwojak opuszki żyły szyjnej z przerzutami do węzłów chłonnych - opis przypadku

M. Kubiak, J. Reszke, E. Ziółkowska
p. 305-305

Stężenia czynników układu fibrynolizy w wyciągach tkankowych raka piersi

E. Pietrusińska, E. Ziółkowska, P. Rhone
p. 306-306

Czynniki prognostyczne i predykcyjne u chorych na zaawansowanego raka krtani i krtaniowej części gardła napromienianych po indukcyjnej chemioterapii

K. Małecki, S. Korzeniowski, J. Ryś
p. 306-307

Analiza występowania późnych następstw po leczeniu oszczędzającym u chorych na raka piersi

A. Pawlaczyk
p. 307-308

Radiochemioterapia chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy - wpływ toksyczności leczenia na przebieg zaplanowanej procedury terapeutycznej

A. Roszak, K. Bratos, E. Cikowska-Woźniak, A. Wojciechowska-Łącka
p. 308-308

Ocena ryzyka popromiennej osteoporozy kręgosłupa szyjnego u chorych na raka rejonu głowy i szyi - doniesienie wstępne

B. Hejduk, M. Goleń, A. Wygoda, W. Sąsiadek, C. Przeorek, K. Składowski
p. 309-309

Wpływ ETZ/HTZ na występowanie raka sutka w materiale Centrum Onkologii w Gliwicach

A. Urban, L. Miszczyk
p. 309-310

Niepowodzenia po leczeniu oszczędzającym u chorych na raka

Z. Malinowski, A. Skowrońska-Gardas, Z. Jodkiewicz
p. 310-310

Analiza wyników leczenia i przyczyn niepowodzeń u chorych na raka zatok obocznych nosa

Z. Szutkowski, A. Kawecki, E. Wasilewska-Teśluk, E. Kraszewska
p. 310-311

Stopień złośliwości histologicznej raka endometrium a częstość nawrotów i przerzutów

M. Grzelak, J. Sobotkowski, A. Pietraszek
p. 311-311

Ocena skuteczności leczenia wspomagającego octanem megestrolu u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi, leczonych za pomocą przyśpieszonej radioterapii

M. Hutnik, W. Sąsiadek, A. Wygoda, T. Rutkowski, M. Syguła, B. Pilecki, M. Goleń, W. Przeorek, A. Heyda, K. Składowski
p. 311-312

Międzybłoniak opłucnej - diagnostyka i leczenie w materiale Centrum

M. Pęcak, B. Sas Korczyńska, S. Korzeniowski, B. Rozwadowska-Bogusz
p. 312-312

Wzrost częstości popromiennych aberracji chromosomowych w limfocytach pacjentów z nowotworem krtani

H. Lisowska, A. Lankoff, A. Banasik, A. Padjas, A. Wieczorek, T. Kuszewski, S. Góźdź, A. Wójcik
p. 312-313

Niedokrwistość jako konsekwencja toksyczności radiochemioterapii chorych na raka szyjki macicy i jej wpływ na wyniki leczenia

A. Roszak, K. Bratos, P. Rychwalska, E. Cikowska-Woźniak, H. Włodarczyk
p. 313-313

Kliniczne znaczenie stężenia hemoglobiny u chorych na raka szyjki macicy otrzymujących wyłączną radioterapię

K. Serkies, A. Badzio, J. Jassem
p. 313-314

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2