Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 6, Number 2, 2001

Weryfikacja procedur pomiarowych i wdrożenie opracowanego systemu kontroli jakości dla aparatu Selectron LDR/MDR

Waligórski M, Lesiak J, Byrski E, Rozwadowska-Bogusz B, Barańczyk R, Góra E.

Summary:

Cel: Weryfikacja procedur i wdrożenie do praktyki klinicznej opracowanych w Centrum Onkologii - Oddział w Krakowie (COOK) krajowych zaleceń systemu kontroli jakości aparatów Selectron LDR/MDR.
Materiał i metody: Dokument Krajowe zalecenia dotyczące kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR zawiera opis procedur kontrolnych i wykaz wyposażenia niezbędnego do ich wykonania. Realizując poszczególne procedury kontroli jakości oceniano przejrzystość opisu, stopień trudności technicznego wykonania każdej z nich oraz czytelność dokumentowania wyników na zaproponowanych wzorach arkuszy kontrolnych.
Wyniki i wnioski: stwierdzono, że:opisy procedur są jednoznaczne i klarowne; system kontroli jest spójny i obejmuje zagadnienia, które mają wpływ na bezpieczne i dokładne przeprowadzenie aplikacji źródeł promieniotwórczych; zaproponowane arkusze kontrolne są przydatne a informacje w nich zawarte dają pełny obraz sprawności aparatu.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2001; 6(2) : 85-90


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2