Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Ocena stabilności parametrów dozymetrycznych systemu do radioterapii śródoperacyjnej PRS-400

A. Orlef, Z. Maniakowski, A. Bekman, J. Wydmański

Summary:

Cel pracy: Radioterapia śródoperacyjna jest stosunkowo nowym sposobem leczenia chorych na nowotwory. W metodzie tej stosuje się są m. in. systemy generujące promieniowanie X w zakresie energii kilowoltowych. Urządzenia takie charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, jednak ze względu na konstrukcję i warunki użycia podatne są na odkształcenia mechaniczne głównego elementu - sondy zawierającej anodę. Odkształcenia mogą skutkować zmianą rozkładu i mocy dawki w napromienianym
obszarze. Celem pracy jest ocena w warunkach klinicznych stabilności parametrów dozymetrycznych systemu
do radioterapii śródoperacyjnej PRS-400.
Materiał i metodyka: Badano system PRS-400 firmy Photoelectron Corporation. Do pomiarów wykorzystano komorę jonizacyjną
typu 23342 z eletrometrometrem UNIDOS firmy PTW oraz zestaw do oceny prostoliniowości sondy i izotropii rozkładu promieniowania. Kontrolowano również radiometry będące integralną częścią sytemu PRS-400 (wewnętrzny i zewnętrzny). Testy wykonywano przed każdą procedurą radioterapii. Obejmowały one kontrolę prostoliniowości sondy, izotropii rozkładu promieniowania, wskazań radiometrów wewnętrznego i zewętrznego oraz pomiary mocy dawki w warunkach wybranych jako referencyjne.
Wyniki: Wykonano 90 testów dla najczęściej stosowanych parametrów napromieniania: napięcia 50 kV i prądu 40 A. Wartości średnie badanych parametrów oraz odchylenia standardowe od wartości średnich (w procentach) wynoszą odpowiednio: - skrzywienie sondy: 0.035 mm, 22.1%, - moc dawki w warunkach referencyjnych: 2.731 Gy/min, 1.8%, - izotropia rozkładu dawki: 5.717%, 3.5%, - wskazania radiometru wewnętrznego: 8.182104 Hz, 0.7%, - wskazania radiometru zewnętrznego: 2.932 Hz, 3.1%.
Wnioski: System do radioterapii śródoperacyjnej zachowuje wysoką stabilność parametrów dozymetrycznych. Wydaje się, iż minimalnym warunkiem zapewnienia takiego rezultatu jest dbałość o prostoliniowość sondy zawierającej anodę. Dlatego w warunkach następujących po sobie seansów radioterapii śródoperacyjnej zaleca się wykonanie jako minimum testu prostoliniowości sondy.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 292-292

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2