Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wielkopolskie Centrum Onkologii - jakość i bezpieczeństwo w radioterapii

M. Sikorska, G. Kapica, M. Kędzia-Tylman

Summary:

Wstęp: Wśród procedur sprawdzających oraz podnoszących jakość radioterapii w naszym ośrodku, wymienić można:
kontrolę dokumentacji napromieniania, dozymetrię in vivo oraz wykonywanie zdjęć kontrolnych.
Cel: Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod pozwalających na poprawienie jakości usług radioterapeutycznych oraz uniknięcie lub szybkie wykrycie ewentualnych błędów w radioterapii.
Metody: 1. Kontrola dokumentacji przebiega w dwóch etapach. Pierwszy z nich odbywa się jeszcze przed dopuszczeniem pacjenta do radioterapii. Polega on na sprawdzeniu obliczeń dokonywanych komputerowo w pracowni planowania leczenia. Weryfikacji planu leczenia dokonuje fizyk medyczny. Podpisem autoryzuje ona zgodność obliczeń. Drugi etap, odbywa się po pięciu frakcjach radioterapii pacjenta. Polega on na sprawdzeniu zgodności wpisu techników z planem leczenia. Kontrolę tą powtarza się przy każdej zmianie etapu leczenia oraz przed pięcioma ostatnimi sesjami napromieniania. 2. Dozymetria
in vivo - pomiar dawki wykonywanej podczas naświetlania pacjenta przez technika specjalnie do tego wyznaczonego. Pomiaru takiego dokonuje się standardowo dwa razy lub przy każdej zmianie etapu leczenia. W razie ewentualnych niezgodności, każdą dozymetrię powtarza się w obecności lekarza i fizyka. Każdy aparat posiada swój dozymetr. 3. Wykonywanie
zdjęć kontrolnych, odbywa się na każdym aparacie terapeutycznym obowiązkowo dwa razy w trakcie leczenia lub dodatkowo
przy zmianie sposobu leczenia. Lekarz akceptuje zgodność tego co zaplanował z uzyskanym zdjęciem przy pierwszym centrowaniu. Zdjęcia wykonuje się w sposób tradycyjny z użyciem kaset rtg na aparatach takich jak: Theratron, Neptun, Mevatron lub bardziej nowoczesny w postaci portalu np. na Clinacu. Istnieje tu możliwość porównania uzyskanego portalu z portalem
wykonanym na symulatorze podczas symulacji.
Wnioski: Powyższe metody kontroli jakości w naszym ośrodku, pozwalają niewątpliwie na zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta, podniesienie standardów jego leczenia, szybkie wychwytywanie błędów. Stosowanie tych metod jest możliwe dzięki ścisłej współpracy lekarza, technika i fizyka. Proces takiej integracji, odbywa się w naszym ośrodku już od paru lat i przynosi pozytywne wyniki.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 285-285

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2