Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Porównanie standardowego (20 Gy/5x) i hypofrakcjonowanego (16 Gy/2x) paliatywnego napromieniania chorych na nieoperacyjnego, niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP): końcowe wyniki wieloośrodkowego badania randomizowanego

E. Senkus-Konefka , R. Dziadziuszko, E. Bednaruk-Młyński, A. Pliszka, J. Kubrak, A. Lewandowska

Summary:

Cel: Celem pracy było porównanie dwóch schematów paliatywnego napromieniania chorych na nieoperacyjnego NDRP.
Oceniono tolerancję obu metod leczenia, ich wpływ na zmniejszenie dolegliwości i czas utrzymywania się efektu paliatywnego, obiektywną odpowiedź i czas przeżycia. Materiał i metody: 100 chorych (90 mężczyzn i 10 kobiet) w wieku od 47 do 81 lat (średnia 66) zostało losowo przydzielonych
do napromieniania dawką 20 Gy/5x/5 dni (ramię A) lub 16 Gy/2x dzień 1 i 8 (ramię B). 84 chorych leczono z powodu miejscowo zaawansowanego NDRP, a u 16 obecne były również przerzuty odległe. U 65 chorych rozpoznano raka płaskonabłonkowego, u 9 gruczolakoraka, u 1 raka wielokomórkowego i u 25 nieokreślonego raka niedrobnokomórkowego. Charakterystyka kliniczna chorych i wyjściowy stopień nasilenia dolegliwości nie różniły się pomiędzy grupami. Skuteczność leczenia oceniano za pomocą kwestionariusza chorego, oceny lekarza i zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej.
Wyniki: 55 chorych zostało przydzielonych do ramienia A, a 45 do ramienia B. 98 chorych otrzymało zaplanowane leczenie, a 2 zmarło w trakcie leczenia. Tolerancja leczenia była dobra i nie różniła się pomiędzy grupami. Najczęstszym powikłaniem było
popromienne zapalenie przełyku. Uzyskany efekt paliatywny w odniesieniu do wszystkich rejestrowanych objawów był w obu grupach podobny. Czas przeżycia był znamiennie dłuższy w grupie leczonej dawką 16 Gy/2x w porównaniu do 20 Gy/5x (mediana odpowiednio 8.0 i 5.3 miesięcy; p=0.016).
Wnioski: Oba schematy napromieniania pozwalają na uzyskanie podobnego efektu paliatywnego. Ze względu na wydłużony
czas przeżycia i dogodność stosowania, schemat 16 Gy/2x powinien być zalecany w paliatywnym leczeniu NDRP.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 259-260

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2