Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wyniki leczenia i czynniki prognostyczne u chorych na miejscowo zaawansowanego raka stercza leczonych napromienianiem

J. Nowak-Sadzikowska, J. Pszon, B. Gliński

Summary:

Cel pracy: Ocena wyników leczenia oraz określenie wartości rokowniczej wybranych czynników patoklinicznych i terapeutycznych u chorych na miejscowo zaawansowanego raka stercza leczonych napromienianiem.
Materiał i metoda: Przeprowadzono retrospektywną analizę grupy 67 chorych na miejscowo zaawansowanego raka stercza, leczonych radykalnie napromienianiem w Centrum Onkologii w Krakowie w latach 1990-1997. Średni wiek w badanej grupie wynosił 65 lat (zakres: 49-82 lat). Średni poziom PSA przed rozpoczęciem radioterapii wynosił 24.15 ng/ml (zakres 0.1 -189.92 ng/ml). Trzydziestu siedmiu chorych (55%) badanej grupy otrzymywało neoadiuwantową hormonoterapię, 21 spośród nich kontynuowało leczenia hormonalne równocześnie z napromienianiem, u 19 zlecono adiuwantową hormonoterapię.
Dawka całkowita wahała się od 60 do 70.4 Gy (średnia 69 Gy), frakcjonowana po 2 Gy raz dziennie przez 5 dni w tygodniu. Wszyscy pacjenci byli napromieniani techniką bloku z objęciem terenu miednicy mniejszej do dawki 50 Gy.
Wyniki: Tolerancja radioterapii była dobra. Wszyscy chorzy otrzymali zaplanowaną dawkę napromienia. Prognozowane przeżycia całkowite 5 i 10 letnie wynosiły odpowiednio 68% i 35%. Prognozowane 5 i 10 letnie przeżycia bez niepowodzenia biochemicznego wynosiły odpowiednio 38% i 33%. Średni czas do wystąpienia niepowodzenia biochemicznego wynosił 37 miesięcy (zakres 0-126 miesięcy) W analizie jednowymiarowej następujące czynniki prognostyczne były związane z poprawą przeżycia bez niepowodzenia biochemicznego: stopień zaawansowania T, poziom PSA przed rozpoczęciem radioterapii,dawka całkowita, zastosowanie hormonoterapii (test log rank p<=0.05). Analiza wielowymiarowa wykazała, że istotnie statystycznie na przeżycia bez niepowodzenia biochemicznego wpływają: stopień zaawansowania T, poziom PSA przed rozpoczęciem radioterapii i zastosowanie hormonoterapii. Tylko stopień zawansowania T w analizie jedno i wielowymiarowej znamiennie wpływał na przeżycia całkowite.
Wnioski: Przedstawione wyniki w grupie chorych na miejscowo zaawansowanego raka stercza wskazują na konieczność
intensyfikacji leczenia przyczynowego: kojarzenie radioterapii z hormonoterapią, eskalację dawki, stosowanie niekonwencjonalnej
frakcjonacji, wykorzystanie technik konformalnych czy IMRT.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 246-246

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2