Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Brachyterapia HDR w leczeniu paliatywnym raka oskrzela i tchawicy

Skowronek J, Adamska K, Zwierzchowski G, Młynarczyk W.

Summary:

Wstęp: W paliatywnym leczeniu raka oskrzela i tchawicy jedną z metod skutecznych w zwalczaniu duszności, krwioplucia i innych dolegliwości jest brachyterapia. Metoda ta umożliwia podanie wysokiej dawki na okolicę guza z jednoczesnym ograniczeniem dawki w tkankach narządów krytycznych. W pracy omówiono wyniki brachyterapii HDR chorych na zaawansowanego raka oskrzela i tchawicy.
Materiał i metody: W okresie od maja 1999 do marca 2000 r. leczono w Wielkopolskim Centrum Onkologii 49 chorych na raka oskrzela i tchawicy. Zastosowano dawkę 3 x 7,5 Gy lub 1-3 x 10 Gy liczoną w odległości 1 cm od osi aplikatora. Stosowano źródło Irydu 192, wykorzystując aparat GAMMAMED 12i. Wszyscy chorzy nie zostali zakwalifikowani do zabiegu oraz radykalnej radioterapii ze względu na zaawansowanie choroby. Chorych poddano obserwacji klinicznej oraz bronchoskopowej, oceniając remisję miejscową oraz ustępowanie duszności, kaszlu oraz cech niedodmy w obrazie rtg. Średni okres obserwacji wynosił 6 miesięcy.
Wyniki: Całkowitą remisję guza potwierdzoną w bronchoskopii oraz badaniach radiologicznych stwierdzono u 4 chorych (8,2%), częściową remisję u 38 chorych (77,6%), brak remisji - u 7 chorych (14,3%). U 5 chorych w okresie 6 miesięcznej obserwacji zaobserwowano całkowite ustąpienie dolegliwości oraz zmian w obrazie bronchoskopowym (CR), u 26 - częściową poprawę, u 18 - chorych stabilizację choroby lub progresję. 4 chorych zmarło w tym okresie. Poza powierzchowną martwicą błony śluzowej stwierdzoną u 9 chorych nie stwierdzono innych powikłań po leczeniu.
Wnioski: Paliatywna brachyterapia HDR jest dobrze tolerowaną oraz efektywną metodą leczenia chorych z obturacją dróg oddechowych wywołaną guzem nowotworowym.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 25-25


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2