Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Brachyterapia HDR w leczeniu nieoperacyjnego raka przełyku

Skowronek J, Adamska K, Suwalska M, Piotrowski T.

Summary:

Wstęp: Chorzy zdyskwalifikowani od zabiegu operacyjnego z powodu umiejscowienia oraz zaawansowania klinicznego raka przełyku są grupą o złym rokowaniu. Nieliczni mogą być zakwalifikowani do radykalnej teleterapii, większość chorych jest leczona objawowo. W pracy przedstawiono wstępne wyniki brachyterapii HDR chorych na nieoperacyjnego raka przełyku.
Materiał i metody: W okresie od maja 1999 do lutego 2000 poddano brachyterapii HDR w Wielkopolskim Centrum Onkologii 37 chorych na nieoperacyjnego raka przełyku. Wiek chorych sięgał od 42 do 81 lat, średnio 53,1 lat. W brachyterapii HDR stosowano najczęściej dawkę 21,5 Gy na guz w trzech frakcjach, w 5 przypadkach dodatkowo napromienione śródpiersie dawką 20 Gy w 5 frakcjach. U 5 chorych leczonych radykalnie zastosowano po brachyterapii teleterapię w dawce od 50 do 60 Gy na okolicę przełyku. Oceniono wpływ stosowanego leczenia na uzyskanie remisji miejscowej oraz ustępowanie dysfagii w 1, 3 i 6 miesiącu po zakończeniu leczenia.
Wyniki: Średni okres obserwacji wynosił 6 miesięcy. Remisję całkowitą ocenianą w 1 miesiącu po zakończeniu leczenia stwierdzono u 4 chorych (10,8%), częściową u 25 chorych (67,6%), brak remisji u 8 chorych (21,6%). Po 3 i 6 miesiącach remisja utrzymywała się u 2/3 chorych pozostających w obserwacji. W grupie chorych leczonych metodą skojarzoną remisję całkowitą stwierdzono u 2 chorych (20%), częściową u 6 chorych (60%). U 4 chorych (10,8%) w trakcie badań kontrolnych wykryto przetokę.
Wnioski: Brachyterapia HDR wpłynęła na ustępowanie dysfagii u znacznej części chorych na nieoperacyjnego raka przełyku. U niektórych chorych uzyskano całkowitą remisję utrzymującą się dłużej niż pół roku. Tolerancja leczenia była dobra, a odsetki powikłań nie odbiegały od uzyskanych przez innych autorów.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 23-23


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2