Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Weryfikacja procedur pomiarowych i wdrożenie w COOK projektu opracowanych zaleceń krajowego systemu kontroli dla aparatu Selectron LDR/MDR

Waligórski M, Lesiak J, Byrski E, Rozwadowska-Bogusz B, Barańczyk R, Góra E.

Summary:

Cel pracy: Bezpieczne i dokładne aplikowanie dawek za pomocą aparatów Selectron LDR/MDR poprzez wdrożenie do praktyki klinicznej projektu opracowanych w COOK zaleceń systemu kontroli tych aparatów.
Metoda: Opracowany przez zespół COOK dokument Krajowe zalecenia dotyczące kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDFł/MDR^ zawiera opis procedur kontrolnych i wykaz wyposażenia niezbędnego do ich wykonania. W tekście Zaleceń zamieszczono również propozycje co do zakresu czynności i odpowiedzialności personelu przeprowadzającego kontrolę jakości aparatu. Realizując na terenie Kliniki Ginekologii Onkologicznej COOK poszczególne procedury kontroli jakości oceniano przejrzystość opisu i stopień trudności technicznego wykonania każdej z nich oraz czytelność dokumentowania wyników na zaproponowanych wzorach arkuszy kontrolnych.
Wyniki i wnioski: Wykonując testy kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR określone w Zaleceniach stwierdzono, że:
a) opisy procedur są jednoznaczne i klarowne;
b) system kontroli jest spójny i obejmuje zagadnienia, które mają wpływ na bezpieczne i dokładne przeprowadzenie aplikacji źródeł promieniotwórczych;
c) wyznaczony za pomocą wykalibrowanych w USA: komory studzienkowej Model 44D i elektrometru Model 44E firmy Sun Nuclear rozkład względnych mocy źródeł pokrywał się z danymi zawartymi w ateście źródeł, natomiast zmierzone aktywności były o 3,2% wyższe od wartości określonych w certyfikacie.
d) już na etapie wdrażania system pozwolił usunąć nieprawidłowości, które powodowały rozbieżności między dawkami obliczonymi i aplikowanymi,
e) zaproponowane arkusze kontrolne są przydatne, a informacje w nich zawarte dają pełny obraz sprawności aparatu.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 20-20


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2