Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Weryfikacja rekonstrukcji geometrycznej oraz weryfikacja poprawności obliczeń rozkładów dawek w systemie planowania leczenia PLATO

Góra E, Lesiak J, Barańczyk R, Rozwadowska-Bogusz B, Waligórski M.

Summary:

Cel: Celem pracy było sprawdzenie poprawności odtwarzania geometrycznego oraz weryfikacja obliczeń rozkładu dawki w systemie planowania leczenia PLATO BPS v. 13.7 wykorzystywanym w Klinice Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Krakowie (COOK).
Metoda: Wykorzystano wykonany w COOK fantom stały zawierający znaczniki kontrolne rozmieszczone w taki sposób, aby obejmowały obszar typowej aplikacji ginekologicznej. Położenia znaczników zmierzono mechanicznie z dokładnością do 0,1 mm. Na podstawie zdjęć lokalizacyjnych fantomu, przy pomocy modułu lokalizacyjnego systemu PLATO określono przestrzenne położenie znaczników. Następnie porównano współrzędne obliczone przez system ze współrzędnymi zmierzonymi.
Aby sprawdzić poprawność modułu obliczania dawek w systemie PLATO, utworzono układ składający się z pojedynczego źródła Cs-137 i trzech „punktów zainteresowania". W punktach tych odczytano wartości dawki obliczone przez system i porównano z odpowiednimi wartościami obliczonymi „ręcznie". Odczytano również wartości dawek w punktach zainteresowania dla ustalonej konfiguracji źródeł Cs-137, opublikowanych przez Meertensa1. Współrzędne źródeł i punktów zainteresowania wprowadzono do systemu PLATO za pomocą odpowiednio przygotowanego „pliku geometrii aplikatora". Obliczone przez system PLATO wartości dawki porównano z wartościami opublikowanymi.
Wyniki i wnioski: W wyniku porównania znanych wartości współrzędnych znaczników kontrolnych z wartościami współrzędnych zrekonstruowanych przez system PLATO stwierdzono, że średnia różnica między odpowiednimi wartościami współrzędnych nie przekroczyła 0,1 mm - przyjętego zakresu tolerancji. ¬ródłem odchyleń może być ograniczona precyzja wskazywania wybranych punktów na zdjęciach lokalizacyjnych.
W wyniku porównania wartości dawki obliczonych przez system PLATO z wartościami obliczonymi „ręcznie", stwierdzono, że maksymalna względna różnica pomiędzy tymi wartościami nie przekroczyła 0,3% - przyjętego zakresu tolerancji. Poprawność obliczania rozkładu dawki przez system PLATO potwierdza także porównanie z danymi opublikowanymi przez Meertensa. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że:
1. Moduł rekonstrukcji geometrycznej w systemie planowania PLATO v.13.7 działa poprawnie.
2. Algorytm obliczania rozkładu dawki w tym systemie funkcjonuje prawidłowo.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 19-20


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2