Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Zastosowanie brachyterapii HDR w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego raka przełyku

Dolińska H, Łyczek J, Kasprowicz A, Kulik A, Olszewska A, Fijuth J.

Summary:

Cel pracy: ocena skuteczności i tolerancji dojamowej brachyterapii HDR w paliatywnym leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego raka przełyku.
Materiał: od stycznia 1996 do lutego 2000 w Zakładzie Brachyterapii w Warszawie leczono 104 chorych na raka przełyku, w tym 82% mężczyzn i 18% kobiet w wieku od 42 do 90 lat. U chorych tych terapia miała charakter paliatywny. U 53% pacjentów przeprowadzono wyłącznie napromienianie dojamowe, u pozostałych (47%) leczenie było skojarzone z laseroterapią. Wskazaniami do leczenia były przeciwwskazania do leczenia radykalnego oraz różnego stopnia dysfagia oceniana według pięciostopniowej skali EORTC.
Metoda: W znieczuleniu miejscowym zakładano do przełyku standardowy aplikator typu „bougie". Prawidłowość jego położenia oraz obszar terapeutyczny określano na podstawie radiogramów. Na tej podstawie opracowywano indywidualny plan leczenia w komputerowym systemie ABACUS 1,6. Chorzy byli napromieniani źródłem lr-192 o wysokiej mocy dawki, techniką afterloading z użyciem aparatu GammaMed 12i Zakres stosowanych dawek oraz sposób ich frakcjonowania zależał od stanu ogólnego chorych oraz przebytego wcześniej leczenia.
Chorzy po leczeniu poddawani byli badaniom kontrolnym, w trakcie których oceniano stopień ustąpienia dysfagii oraz czas do nawrotu dolegliwości. Okres obserwacji wynosił od 1 do 9 miesięcy. We wstępnej analizie wyników stwierdzono u ok. 90% chorych zmniejszenie stopnia dysfagii o co najmniej I stopień.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 14-15


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2