Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Odczucia chorych na nowotwór narządu rodnego otrzymujących różne formy brachyterapii

Łuczak-Wawrzyniak J, Kuczyński M, Roszak A, Bratos K.

Summary:

Rak to choroba otoczona nimbem grozy, pełnią lęku i ludzką niewiedzą. Z rozpoznaniem tej choroby każdorazowo łączy się poddanie bardzo specyficznym metodom leczenia, których wyobrażenie sobie przez pacjentów niejednokrotnie przerasta utarte stereotypy. U kobiet z rozpoznaniem raka szyjki macicy i raka błony śluzowej macicy proponowaną formą leczenia jest radioterapia składająca się z teleterapii i brachyterapii. Stosowane rodzaje brachyterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii to metody afterloading - Selektron LDR i HDR. U większości pacjentek przed przystąpieniem do leczenia występuje wysoki poziom lęku, który w znacznej mierze burzy racjonalne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Celem pracy było przeanalizowanie odczuć i zachowań chorych w związku z czekającą ich brachyterapią.
Badaniem objęto grupę 72 chorych na raka szyjki macicy i raka błony śluzowej macicy, leczonych od stycznia do czerwca 2000 roku na Oddziale Radioterapii Ginekologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Metodą badania była rozmowa psychologiczna i obserwacja. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono:
- źródłem informacji na temat proponowanego sposobu leczenia są najczęściej inne chore, które to leczenie już przeszły lub przebywają na oddziale stosunkowo długo i posiadają własną opinię na ten temat,
- przekazywane przez inne chore informacje są subiektywne w opisie i ocenie przeżyć, które poprzez silne emocje oddziałują na wyobraźnię,
- rozmowy na temat brachyterapii z lekarzem nie wpływają uspokajająco na pacjentki,
- największą wyobrażalną trudnością dla chorych związaną z założeniami Selektronu-LDR wydaje się trwające ponad 20 godzin leżenie w stałej pozycji, bez możliwości jej zmiany, ból, ograniczona samodzielność, przebywanie długiego czasu w zamkniętych pomieszczeniach, z dala od innych pacjentek,
- druga aplikacja Selektronu-LDR jest w ocenie pacjentek zdecydowanie trudniejszym doświadczeniem, aniżeli pierwsza,
- pacjentki opisują swój wielki niepokój przed pierwszą aplikacją HDR-u, który nie znajduje pokrycia w rzeczywistości, problemem dla chorych jest to, że aplikacje odbywają się w zamkniętym pomieszczeniu, zlokalizowanym w bunkrze, w którym znajduje się aparat do teleterapii,
- metoda HDR w porównaniu z Selektronem-LDR jest metodą leczenia bardziej preferowaną ze względu na krótki czas aplikacji,
- indywidualnie każda chora ocenia brachyterapię jako najtrudniejszy sposób leczenia, jednakże możliwy do zaakceptowania ze względu na istniejąca nadzieję i wiarę w jej skuteczność.
Wnioski: Brachyterapia jest taką formą leczenia, która do momentu poddania się jej nigdy nie zyskuje w opinii chorych aprobaty. Obie metody - Selektron-LDR i HDR odbierane są przez pacjentki jako trudne, ale w ich przekonaniu bardzo skuteczne.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 12-13


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2