Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Rak endometrium - wstępna ocena tolerancji pooperacyjnej pulsacyjnej brachyterapii

Klimek M, Urbański K, Góra E, Kojs Z, Karolewski K, Jakubowicz J, Pudełek J.

Summary:

Cel: Ocena tolerancji dopochwowego leczenia PDR (pulsed dose-rate} chorych operowanych z powodu raka trzonu macicy.
Materiał i Metoda: U 110 chorych operowanych z powodu raka trzonu macicy przeprowadzono po raz pierwszy w Polsce w okresie od 1.10.1998 do 31.12.1999 roku uzupełniające dopochwowe leczenie techniką PDR. Chore leczone były cylindrycznym aplikatorem dopochwowym, otrzymywały 21 Gy w ciągu 21 godzin leczenia (dawka 1 Gy/h, czas trwania pulsu od 10 do 30 minut w związku ze spadkiem aktywności źródła irydowego). Dawkę obliczano 0,5 cm od powierzchni aplikatora oraz 1cm od szczytu pochwy. U każdej chorej indywidualnie obliczono rozkład dawki w terenie miednicy przy użyciu IBU oraz systemu Plato. U 43 chorych (39%) PDR był jedyną formą uzupełniającej radioterapii, u 67 chorych (61%) zastosowano dodatkowo napromienianie od zewnątrz. Odczyny popromienne oceniono w oparciu o klasyfikacje EORTC/RTOG.
Wyniki: Średni czas obserwacji chorych wynosił 15 miesięcy - od 6 do 32 miesięcy. Tolerancja leczenia była dobra. Wszystkie chore otrzymały napromienianie zgodnie z planem. Wczesny odczyn popromienny w pochwie w stopniu G1 wystąpił u 8 chorych (7,3%). U 10 chorych (9%) poza obszarem leczenia, w okolicy podcewkowej wystąpiła odleżyna o powierzchni do 1,5 cm2, podobnie jak u chorych leczonych cylindrycznym aplikatorem Selektronowym, wynikająca z rozmiaru aplikatora i jego ucisku. Wczesne odczyny popromienne w pęcherzu i w odbytnicy o lekkim przebiegu wystąpiły odpowiednio u 5 i 4 chorych. Późna reakcja popromienna w pochwie w stopniu G2 wystąpiła u jednej chorej. Późna reakcja popromienna w pęcherzu i w odbytnicy w stopniu G1 wystąpiła odpowiednio u 2 i 4 chorych. U jednej chorej wystąpił odczyn popromienny w odbytnicy w stopniu G4. W okresie obserwacji loko-regionalne niepowodzenie wystąpiło u 3 chorych (2,7%).
Wnioski: Brachyterapia dopochwowa PDR wydaje się być obiecującą, bezpieczną i dobrze tolerowaną metodą uzupełniającego leczenia chorych operowanych z powodu raka trzonu macicy.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 10-10


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2